12 gyldne regler for automatisk malkning


Download som PDF 
 

1. Overvåg regelmæssigt yversundheden 2. Overvåg malkningsintervaller 3. Kontrollér kirtler 4. Sørg for effektiv patteforberedelse
Monitor udder health regularly
 
Monitor milking interval
 
Check quarters
 
Ensure effective teat preparation
 
5. Kontrollér malkesystemet 6. Kontrollér god påsætning 7. Undgå at malke for lidt eller for meget 8. Kontrollér VMS indstillinger
Check milking vacuum
 
Check milking attachment
 
Avoid over- or undermilking
 
Check VMS settings
 
9. Forebyg infektioner efter malkning 10. Hold malkesystemet rent 11. Køl straks mælken 12. Overvåg malknings- og foderresultater
Prevent post-milking infection Keep milking system sterile Cool milk promptly Monitor milking/feeding results


Automatisk malkning i detaljer

1. Overvåg regelmæssigt yversundheden

  • Kontrollér altid koovervågning i DelPro (rangeret i MDi)
  • Kontrollér regelmæssigt yversundheden (brug MDi tal for yderligere undersøgelse med DeLaval CMT, OCC/DCC, HN, etc)
  • Vurdér regelmæssigt analyseresulater fra mejeriet på mælkekvaliteten
  • Registrér resultater om yversundhed for hver ko/kirtel
  • Hold altid mælk adskilt fra mistænkte syge køer

2. Overvåg malkningsintervaller

  • Kontrollér malkekøen for køer som ikke bliver malket 2 gange i døgnet
  • Kontrollér antal malkninger i laktationens forskellige stadier
  • Hent køer til malkning hvis det er nødvendigt
  • Se på de røde køer og sammenlign informationer med forventet ydelse

3. Kontrollér kirtler

  • Brug altid malkehandsker
  • Udmalk aldrig på gulvet
  • Undersøg mælken for flokkulering, farveændringer eller andre afvigelser i forhold til alarmer i koovervågning
  • Skift altid mælkeudskillingsindstillingerne i DelPro før koen behandles
  • Hold altid unormal mælk adskilt

4. Sørg for effektiv patteforberedelse

  • Tjek rengøring af patteforberedelseskop mindst 1 gang om dagen
  • Brug godkendte pattedesinfektionsmidler før malkning hvor det er tilladt til køer med høj konduktivitet eller OCC
  • Husk på at patteforberedelse er ikke kun rengøring men stimulerer også nedlægning af mælk
  • Mere stimulering betyder oftest højere mælkeflow/minut
  • Rengør og desinficér patteforberedelseskop en gang om ugen

5. Kontrollér malkesystemet

  • Tjek malkningsvakuumet mindst en gang om dagen
  • Vakuumniveau, pulsationhastighed og pulsationsforhold skal være i overensstemmelse med DeLaval anbefalinger

Bemærk: lavt vakuum forlænger malketiden og pattespidstrykket og øger risikoen for problemer med yversundheden.

6. Kontollér god påsætning

  • Hold kameraet rent
  • Kontrollér altid individuelle køers VMS patteposition hvis udmalkning ikke er fuldstændig
  • Kontrollér/tilpas patteforberedelsestiden hvis mælkeflowet er lavt for den enkelte ko
  • Kontrollér pattegummi og korte mælkeslanger luftlækage
  • Kontrollér armens positionering
  • Kontrollér kirtelindstilling for hældning
  • Kontrollér rengøring af pattekopper ind- og udvendigt 

7. Undgå at malke for lidt eller for meget

  • Kontrollér grænsen for aftagningsniveau for tømning af kirtler
  • Over-malkning kan skade pattespidserne
  • Kontrollér indstilliner for genpåsætning (antal forsøg) og efter afsparkning. Spørg teknikeren om at ændre hvis det er nødvendigt

8. Kontrollér VMS instillinger

  • Tjek krybbe position
  • Tjek om bagpladens sensor fungerer
  • Tjek gulvrengøring og instillinger
  • Tjek hastigheden på foderuddeling og stop fodring ved aftagning
  • Tjek indstillinger for fodring med kraftfoder i VMS og OPF

9. Forebyg infektioner efter malkning

  • Brug altid godkendte desinfektionsmidler efter malkning.
  • Det er den mest effektive måde til at forebygge mod mastitis
  • Hold køerne stådende efter malkning ved at sende dem foderområdet

10. Hold malkesystemet rent

  • Skift mælkefilter hver 8. time
  • Tilpas rengøringsindstillingerne til lokale forhold efter mælkeudskillelse
  • Kør en hel rengøringscyklus hver 8. time
  • Brug godkente rengøringsmidler, følg instruktioner om dosering, rutiner og temperatur på etiketten
  • Rengør malkesystemet når det kræves ved at bruge godkente rengøringsmidler - følge instruktionerne på etiketten
  • Kontrollér rengøringsalarmer i DelPro 1 gang om dagen

11. Køl straks mælken

  • Kontrollér altid temperaturen for at sikre at der er opnået korrekt køling under malkning og efter rengøring af tank
  • Kontrollér kølealarmer i DelPro 1 gang om dagen
  • Følg altid mejeriets anbefalinger for køletemperaturer
  • Vask straks køle- og mælketanke når de er tømte med godkendte vaskemidler

12. Overvåg malknings- og foderresultater

  • Gennemgå regelmæssigt DelPro lister og informationer om mælkens kvalitet og sammensætning
  • Hvis det er muligt så krydstjek regelmæssigt med data fra CMT, DCC/OCC, HN, etc
  • Den bedste måde at sikre et velfungerende malkesystem er efter DeLavals anbefalinger regelmæssig forebyggende vedligeholdelse, der inkluderer udskiftning af pattegummi, slanger og andre dele 
  • Sørg for at grovfoder er tilgængeligt for alle køer 24/7
  • Rengør båse mindst 2 gange om dagen
  • Juster staldventilation hvis det er nødvendigt

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.